leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1387/11/05 ساعت 12:41

و باز هم بدون عنوان

وجود من شاهراه تمام عقده هاست 

       و تو از آن عبور می کنی 

                          به سرعت دیوانه وار  

و ندیدنت راه دیگریست 

           که بر پهنای تمام حسرتم افزوده می شود...