leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1387/11/15 ساعت 11:55

آخرین حرفی که مادرش گفت این بود که تمام فریاد ها و جیغ ها را به خاطر بسپارد 

ممکن است همان فریاد ها روزی به دادش برسد...