leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1387/12/17 ساعت 18:54

در یکی از همین خیابانها

دنیا با مرگ من پایان می پذیرد

و پس از آن همه آدمها بیکار

و به من می خندند

تمام درخت ها بی استفاده و زمین که تمامش را یکجا ندیده ام

شاید تو را روزی در یکی از همین خیابان ها ببینم...