leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/05/10 ساعت 14:13

این نوشته عنوان ندارد....

مدتی است به چیزهای تکراری فکر می کنم...

به این تلخی حقیقت...

به این حقیقت که من یک خط در میانم...

و تو خط به خط

و مثل این خطهای لعنتی دفتر

که هیچ کدامشان کج نیستند...