leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/08/16 ساعت 11:28

بدون عنوان

واژه ها در جاده بی انتهای شعور به انتظار شاعری ایستاده اند