leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/01/23 ساعت 13:41

آیا به جز جهان سوم جهان دیگری وجود دارد ؟

نیمه ها شب است.

به احتمال زیاد خیلی ها در خانه هایشیان خواب هستند.

احتمالاً مردی مست است...

و با زنش دعوای شدیدی کرده.

زن ، مرد را تهدید کرده با پلیس تماس می گیرد...

مرد حرف زن را باور نمی کند.

مرد می رود روی پشت بام همان خانه ای که الان در آنجا مهمانی هستند.

چند دقیقه بعد مرد ماشن پلیس را  می بیند که وارد کوچه می شود.

دست و پایش را گم می کند.

می خواهد فرار کند.

به این فکر می کند که می تواند از خانه همسایه فرار کند.

از روی پشت بام می پرد توی حیاط همسایه.

اما درست نمی پرد و  می افتد روی ماشین لباس شویی گوشه حیاط و پرایدی که وسط حیاط پارک است.

اهالی خانه همسایه بیدار می شوند. او را می گیرند.

او رنگ و رویش پریده...

با دهان بودار می گوید که به او اجازه بدهند که برود.

و می گوید که پلیس ها به دنبال او هستند.

همسایه به سختی در حیاط را باز می کند.

مامورین پلیس پشت در هستند و در همان لحظه به دستانش دستبند می زنند.

تعدادی دیگر از همسایه ها آنجا جمع شده اند .

همان هایی که چند لحظه قبل به همسایه گفته اند که نگذارید او فرار کند.

او را سوار بر ماشین پلیس می کنند.

همسایه می گوید که من از دست این شخص شکایت دارم.

- او با چه اجازه ای وارد حیاط منزل ما شده است ؟

چند لحظه بعد کل ماجرا برای همسایه مشخص می شود.


****

پدرم از شکایتش صرف نظر کرد. پلیس ها او را بردند. زنش از او شاکی بود...